Volební právo i pro občany EU s přechodným pobytem

23.09.2014 17:41

Nejen občané jiných členských států EU, kteří mají na území České republiky
trvalý pobyt, ale také občané EU s přechodným pobytem na území České republiky,
kteří nejpozději ke druhému dni voleb do zastupitelstev obcí dosáhnou věku 18 let
(nejpozději 11. října 2014), se mohou obrátit na příslušný obecní úřad podle
místa svého trvalého nebo přechodného pobytu a požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů, na jehož základě jim pak bude umožněno hlasování
v nadcházejících volbách do zastupitelstev obcí.
Žádost může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se
žadatel domáhá zápisu do dodatku.
V případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje jméno,
příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu trvalého nebo přechodného
pobytu.
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována. Žadatel se
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského
státu, pobytový doklad) a příslušný pracovník obecního úřadu o žádosti učiní úřední
záznam.